Misja i historia

 Pierwsze w Polsce Studia Menedżerskie dla artystów od 2002 roku w Warszawie

studia podyplomowe
adres: Warszawa-Służew, ul. Szturmowa 3 
animatorzy kultury
Misją naszych studiów jest:
• wykształcenie artystów, twórców i animatorów kultury na zawodowych menedżerów kultury XXI wieku,• przyczynianie się do stałego podnoszenia poziomu kultury polskiej i europejskiej na arenie międzynarodowej,• walka z bezrobociem, którym sfera kultury i sztuki staje się coraz częściej dotknięta.Misja Uniwersytetu Warszawskiego – zał. 1816 r.Uniwersytet skupia uczonych różnych dyscyplin, jest miejscem wielorakich badań naukowych. (…) Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj, o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet Warszawski daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych.

W rysującym się konflikcie między globalizacją i regionalizmami szczególną rolę odgrywać będą instytucje, które potrafią łączyć uniwersalne techniki komunikowania się i wiedzę, o uniwersalnym znaczeniu z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw.

Promocję Uniwersytetu, dotarcie z jego ofertą edukacyjną i naukową, w tym do młodych ludzi i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z UW, władze Uczelni uznają za jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoi.

* * *
Fragmenty Listu Papieża Jana Pawła II do artystów
(…) „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.” 

Artysta, a dobro wspólne(…) „Społeczeństwo potrzebuje artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest SZTUKA WYCHOWANIA.”Szczególne powołanie artysty(…) „Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”(…) „Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». Rzecz jasna, także ten talent należy pomnażać, zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30).”(…) „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.”
image5image4
image3
image2
image
obrazobraz

Obraz pędzla Marii Wollenberg-Kluzy

Nasza dewiza: „Staramy się bardziej, niż inni!”

Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla twórców, artystów i animatorów kultury
organizowane na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
– uczelni o międzynarodowym prestiżu,
przy współudziale DOSSIER – Akademii Zarządzania Kulturą
Muzeum – Pałac w Wilanowie
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Załóż własną firmę i stwórz nowe miejsca pracy!
wydział zarządzania

Dyplomy, Świadectwa, Medale i Nagrody dla Absolwentów

Zaplanuj swoją przyszłość!
Zdobądź wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
do sprawowania kierowniczych
stanowisk UE!

Witamy Państwa serdecznie,

            na witrynie Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury (studia założone w 2002 roku).
Życząc Państwu dobrej lektury zachęcamy do podjęcia decyzji o studiowaniu na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni o międzynarodowym prestiżu.

Studia PSM ART zostały założone w roku 2002.
Ich  pomysłodawczynią i współorganizatorką jest Maria Kujcys-Sołobodowska. Wespół z Prof. dr hab. Kazimierzem Ryciem, Prof. dr hab. Alojzym Z. Nowakiem i doc. dr Stanem Kownackim – Ojcami studiów – projekt jest nieprzerwanie realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie finiszuje XV jubileuszowa edycja studiów PSM ART!

Dziękujemy władzom uczelni, wykładowcom, absolwentom, studentom i przyjaciołom za niezapomniane uczestnictwo, wspomnienia i wzruszenia, które towarzyszyły nam podczas jubileuszowych spotkań.
Absolwentom tegorocznej edycji dziękujemy za piękne uczestnictwo w studiach PSM ART. Mamy nadzieję, że studia będą Państwu dobrze służyć w dalszej pracy artystycznej, twórczej i menedżerskiej. Nowych kandydatów serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów menedżerskich na najlepszej polskiej uczelni!
Życzymy Państwu i sobie entuzjastycznej, twórczej passy trwającej nieprzerwanie przez cały rok! A studentom i absolwentom sukcesów na dalszej ścieżce artystycznego i menedżerskiego rozwoju prowadzącej do gwiazd!

Serdecznie Państwa zapraszamy,
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Kierownictwo Studiów
doc. dr Stanisław Kownacki i mgr Maria Kujcys-Sołobodowska

Partnerzy

Witryna studiów powstała dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 

19 listopada 2016 roku Uniwersytet Warszawski
skończył 200 lat!

Obchody dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego to nie tylko nasze wspólne święto, lecz także nasze wspólne dzieło!

Głównym celem przyświecającym obchodom dwusetlecia jest pokazanie zaskakującego bogactwa naszego Uniwersytetu – różnorodności, kreatywności i pasji członków naszej społeczności. Uniwersytetu jako miejsca, w którym kształtują się nowe idee i postawy, w którym rodzą się autentyczne wartości i które w twórczy sposób czerpie z własnych tradycji; jako miejsca, w którym spotykają się nieprzeciętne indywidualności, ludzie wybitni w swoich dziedzinach, oryginalni i niestandardowi, tacy, których chce się poznać i posłuchać; wreszcie, jako miejsca, w którym przekraczane są granice poszczególnych dyscyplin i w którym różnorodne nauki wnoszą wspólny wkład w lepsze rozumienie świata!

Historia Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski został założony 19 listopada 1816 r. Akt fundacyjny uczelni nadał w Petersburgu car Aleksander I, jednak inicjatywa utworzenia szkoły wyższej w stolicy Królestwa Polskiego wyszła od dwóch słynnych myślicieli oświeceniowych: Stanisława Kostki Potockiego oraz Stanisława Staszica. Królewski Uniwersytet Warszawski, bo tak w pierwszych latach nazywano uczelnię, zlokalizowano w jednym z najpiękniejszych zakątków Warszawy – przy Krakowskim Przedmieściu, na skarpie wiślanej, w miejscu gdzie w XVII w. rezydowali królowie Polski, a później w drugiej połowie XVIII stulecia polski monarcha Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską. Początkowo Uniwersytet był niewielki – składał się z pięciu wydziałów: Teologicznego, Prawa i Nauk Administracyjnych, Lekarskiego, Filozoficznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych, ale to wokół niego, od momentu jego założenia, rozwijała się polska nauka, sztuka i literatura. Na pierwszego rektora wybrano ks. Wojciecha Anzelma Szweykowskiego, który pełnił obowiązki zwierzchnika Uniwersytetu do 1831 r. Do najsłynniejszych studentów należeli Fryderyk Chopin oraz ojciec polskiej okulistyki Wiktor Szokalski. Uczelnię zamknięto po upadku powstania listopadowego, w którym uczestniczyło wielu jej uczniów i profesorów.

Pomimo trudnych momentów w swojej historii, stołeczna Alma Mater zawsze odradzała się jak Feniks z popiołów. Tak było np. w 1862 r., gdy powstała w Warszawie czterowydziałowa Szkoła Główna. Studiowało w niej ok. 3500 osób, z których wiele w ogromnym stopniu wpłynęło na oblicze nauki i kultury polskiej oraz przygotowanie gruntu na odrodzenie się niepodległej Polski. Mury tej uczelni opuścili twórcy i naukowcy rozpoznawani dziś na całym świecie, m.in. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i Benedykt Dybowski. Wychowankowie Szkoły Głównej, a także jej charyzmatyczny rektor Józef Mianowski, głosili hasło „nauka to potęga”. Dzięki ich wytężonej pracy podtrzymana została świadomość narodowa w najtrudniejszym okresie niewoli. Szkołę Główną zamknięto siedem lat po jej utworzeniu. Przez kolejnych 46 lat działał na Mazowszu Cesarski Uniwersytet Warszawski z językiem rosyjskim jako językiem wykładowym oraz władzami pochodzącym ze wschodu. Pomimo widocznej na każdym kroku rusyfikacji, także i ta szkoła wykształciła wielu słynnych badaczy, m.in.: Władysława Konopczyńskiego, Wacława Sierpińskiego oraz Karola Lutostańskiego. W okresie tym wzniesiono też na terenie uczelni monumentalny gmach biblioteki oraz eklektyczną bramę przy Krakowskim Przedmieściu.

Polskojęzyczny Uniwersytet został ponownie otwarty w Warszawie 15 listopada 1915 r. Dla wielu Polaków ten długo oczekiwany moment był jednocześnie nadzieją na odzyskanie przez kraj niepodległości. Pierwsze lata działalności reaktywowanej uczelni  nie należały do najłatwiejszych. Dochodziło do częstych konfliktów pomiędzy społecznością akademicką a niemieckimi władzami okupacyjnymi, studentów aresztowano za patriotyczne wystąpienia, uczelnia była też czasowo zamykana. Wiele z tych zatargów starał się łagodzić rektor Józef Brudziński, którego należy uznać za godnego następcę W. Szweykowskiego i J. Mianowskiego. Ustabilizowanie sytuacji na Uniwersytecie nastąpiło dopiero po zwycięskiej wojnie z bolszewicką Rosją. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 2 maja 1921 r. nadał uczelni insygnia, powracając tym gestem do najlepszych tradycji akademickich. Tego samego dnia Marszałkowi przyznano też pierwszy w historii naszej uczelni tytuł doktora honoris causa.

W okresie międzywojennym na Uniwersytecie Warszawskim wykładało wielu wybitnych uczonych. Znakomity historyk antyku Tadeusz Zieliński badał dzieje Grecji i Rzymu, ojciec polskiej archeologii Kazimierz Michałowski przygotowywał pierwsze wykopaliska w Egipcie, a wybitny matematyk Wacław Sierpiński tworzył podwaliny polskiej matematyki. Uczelnia stawała się też coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Stopniowo poprawiała się także sytuacja lokalowa Uniwersytetu, zaczęto bowiem projektować nowoczesne uczelniane budynki na terenie całego miasta. Przed wybuchem II wojny światowej kształcono na uczelni rocznie ponad 9000 osób na 8 wydziałach i w 1 studium. Przed 80 laty, w 1935 r., uczelnia uzyskała też nową nazwę – Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którą posługiwała się przez kolejne cztery lata.

Wydarzenia z września 1939 r. całkowicie zdezorganizowały pracę Uniwersytetu. Na początku wojny wiele uczelnianych budynków przy Krakowskim Przedmieściu zostało zbombardowanych; bardzo szybko też uczelnia została zamknięta przez okupanta. Pomimo wydanego przez hitlerowców zakazu działalności Uniwersytet nie przerwał jednak pracy. Rozpoczął się okres tajnego nauczania. To dzięki odwadze i poświęceniu profesorów w czasie II wojny światowej uczelnia na nowo mogła otworzyć swoje podwoje w 1945 r.

W tej chwili Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce. Składa się ona z 21. wydziałów i studiuje na niej blisko 45 tys. studentów. Obecny rektor prof. Marcin Pałys jest już 44. zwierzchnikiem tej szkoły. O prestiżu uczelni świadczą nie tylko jej sukcesy naukowe, ale i renoma za granicą. Uniwersytet Warszawski wykształcił do tej pory pięciu, polskich noblistów (Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Menachema Begina,  Józefa Rotblata, Leonida Hurwicza); wielu słynnych polskich badaczy zostało doktorami honoris causa znanych zagranicznych uczelni, z każdym też rokiem uczelnia pnie się w górę w międzynarodowych rankingach. Najstarsza warszawska Alma Mater jest także „matką” kilku innych znanych, polskich szkół wyższych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stołecznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

W ostatnich kilku latach powstały Wydziały: Orientalistyczny i Artes Liberales, dwie odrębne jednostki uczelniane wyłoniły się też z dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Systematycznie wznoszone są też kolejne, nowoczesne uniwersyteckie gmachy, np. główna biblioteka w sąsiedztwie Wisły oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

„Dwa stulecia, dobry początek” – tak brzmi hasło 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Taką drogą zamierza też podążać w przyszłości nasza uczelnia.

Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Historia

Z prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia studiów z zakresu sztuki zarządzania kulturą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury, na Uniwersytecie Warszawskim – uczelni o blisko 200. letniej historii i niezwykle bogatej tradycji. Niewątpliwie, jest to miejsce magiczne!.. Słów kilka o naszej uczelni… Uniwersytet Warszawski został założony w roku 1816 z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Jego początki datują się jednak znacznie wcześniej, bo od roku 1808, wraz z założeniem pierwszego Wydziału Prawa. Uczelnia dokonała prawdziwej transfiguracji Miasta i Państwa Polskiego. To tu powstała i rozkwitała polska sztuka narodowa! To tu mieszkał 10 lat wraz z Rodziną, uczył się i studiował Fryderyk Chopin – geniusz fortepianu, nasze, narodowe logo XXI wieku. Niezwykłą historię uczelni, jak też całą paletę niezwykłych profesorów, myślicieli i artystów UW, opisał w fascynujący sposób prof. dr hab. Jerzy Miziołek – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Uniwersytet Warszawski – dzieje i tradycja” do lektury, której serdecznie Państwa zachęcamy. Uniwersytet Warszawski to potęga: ponad 65000 studentów kształcących się na 18 wydziałach i blisko 10 centrach dydaktycznych. Uczelnia jednoczy studentów i znakomitych wykładowców z całej Polski i wszystkich kontynentów świata! W roku 2012 Wydział Zarządzania UW obchodzi Jubileusz 40. lecia działalności. To najbardziej dynamicznie rozwijający się Wydział UW – obok Wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii i Fizyki. Z tej wyjątkowej okazji Władze uczelni już dziś zapowiadają BAL ABSOLWENTÓW, który odbędzie się 17 listopada 2012 roku. Wspominając dzieje uczelni nie sposób tu nie wspomnieć, o założycielach Wydziału Zarządzania, który – początkowo, jako Instytut Zarządzania – został założony w roku 1972 z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rycia – wybitnego ekonomisty i długoletniego Dziekana, prof. dr hab. Zygmunta Rybickiego – ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Jerzego Więckowskiego.
Swój nowy wizerunek architektoniczny dzięki nowoczesnej modernizacji budynków, Wydział Zarządzania zawdzięcza w ostatnich 10 latach Dziekanom: prof. dr hab. Kazimierzowi Ryciowi, prof. dr hab. Alojzemu Z. Nowakowi i Dyrektorowi mgr inż. Jackowi Kalińskiemu, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki tej inwestycji studenci mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności w prawdziwie luksusowych warunkach. Wydział Zarządzania kształci imponującą liczbę ok. 8500 studentów! Oferuje blisko 60 kierunków studiów, a jednym z nich są Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury, które w 2012 roku obchodzą swój mały Jubileusz 10 lecia. Studia powstały z inicjatywy mgr Marii Kujcys-Sołobodowskiej – autorki programu studiów, absolwentki Wydziału Zarządzania UW i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej, artystki, menedżerki kultury i Dyrektora Akademii Dossier. Kierownikiem studiów od początku ich uruchomienia został doc. dr Stanisław Kownacki, który jest znakomitym wykładowcą i trenerem. Od początku istnienia studia cieszą się dużym zainteresowaniem artystów i ludzi kultury, w czym utwierdzają nas pozytywne opinie absolwentów, ciągłe i niezwykle miłe dowody pamięci i uznania, jakie płyną pod naszym adresem. Dlatego, dokładając nieustających starań, o dalszy rozwój studiów celem spełnienia rozlicznych oczekiwań studentów wobec trudnych wymogów konkurencyjnego rynku, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w nowym roku akademickim. Do zobaczenia!