Rekomendacje i nagrody

Utworzenie naszego kierunku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ocenili…

Ministerstwo Kultury z należną uwagą i atencją odnosi się do wszelkich inicjatyw, zwłaszcza inicjatyw środowiska naukowego, mających na celu podnoszenie stanu świadomości społecznej w ogóle, świadomości kulturalnej naszej wspólnoty narodowej w szczególności. Naszym wspólnym dążeniem jest, by całe społeczeństwo, zwłaszcza młode jego generacje, było jak najlepiej przygotowane do wyzwań, jakie niesie teraźniejszość i przyszłość. Inicjatywa powołania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury stanowi namacalny dowód, że chcemy i potrafimy proces przygotowania się na owe wyzwania rzetelnie prowadzić. Jest tym cenniejsza, że związana z tą sferą życia narodowego, której znaki stanowić będą nasze narodowe logo w Unii Europejskiej. Oznacza to, że dzięki Waszym wysiłkom, europejska jedność wzbogacona zostanie o polski w niej pierwiastek, że Norwidowski postulat „o odpowiedzialności rzeczy i słowa” stanie się realnym bytem. Życzę Wam – inicjatorom i organizatorom tego przedsięwzięcia wielu sukcesów w realizacji programu kształcenia, zaś słuchaczom pomyślnych wyników w studiach.
Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury 2002, obecnie Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

impresariat artystyczny zarządzanie kulturą zarządzanie kulturą uw

Dla pełnego rozwoju życia kulturalnego niezwykle istotne jest wykształcenie nowej kadry animatorów kultury i pracowników instytucji kulturalnych posiadających wiedzę o nowoczesnych metodach zarządzania kulturą, znajomość uregulowań prawnych w tej dziedzinie oraz umiejętność pozyskiwania środków na prowadzenie działalności kulturalnej. Wyrażam nadzieję, że podjęta przez Państwa inicjatywa spotka się z jak najszerszym zainteresowaniem środowisk twórców i animatorów kultury. (…)
Maciej Klimczak, Wiceminister Kultury 2002, obecnie Podsekretarz Stanu ds. twórczości, dziedzictwa i kultury w Kancelarii Prezydenta RP

(…) Cieszę się niezmiernie, że pierwsza, tak owocna w świetnych absolwentów edycja Podyplomowych Studiów Menedżerskich znalazła swoją kontynuację i oto, w progi znakomitej uczelni wkraczają kolejni twórcy, artyści i animatorzy kultury. Ich kształcenie przyczyni się do dalszego rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach. Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tak renomowanej uczelni, pomogą w niełatwej przecież pracy ludzi, którzy niekonwencjonalnie i bezinteresownie działają w swoich środowiskach, wpływają twórczo na kulturalny rozwój swych „małych ojczyzn”. Zdobyta tu wiedza i umiejętności staną się skuteczną bronią w pokonywaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwoju kultury w Polsce. Tradycyjne wartości kultury – dobra najwyższego dla każdego narodu – wymagają stałej ochrony i pielęgnacji. Na ich trwałych fundamentach budować należy także nowe formy komunikacji społecznej, porozumienia i przyjaźni przekraczające granice państw. Kultura i sztuka istnieją ponad wszelkimi podziałami, ich międzynarodowy język stanowi niezwykłą formę kontaktu różnorodnych społeczeństw. Dlatego tak ważnym jest, aby w zarządzaniu kulturą uczestniczyli ludzie doświadczeni, kompetentni i świadomi odpowiedzialności, jaką niesie ta delikatna materia, będąca przedmiotem naszej wspólnej troski. Wdzięczny zatem jestem, za podjęty przez wszystkich obecnych na Inauguracji drugiej edycji Studiów trud edukacyjny. (…)
Rafał Skąpski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 2003, obecnie Prezes Fundacji Kultury Polskiej

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ma wśród swoich członków koleżanki i kolegów, którzy ukończyli Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury, jak również i tych, którzy aktualnie studiują. Ich wiedza nabyta na Studiach pomagała im w pełnieniu funkcji we władzach, dlatego też ZASP będzie zawsze popierał taką formę kształcenia pomocną w działalności dla szeroko pojętej kultury. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości,
Zarząd Główny ZASP

Zarząd Związku Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART gorąco popiera inicjatywę i sposób zorganizowania przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Dossier Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury. Takie studia pozwalają na poszerzenie wielu horyzontów i zapoznanie się z rozmaitymi dziedzinami niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia instytucji kultury. Inicjatywa ta zasługuje wyłącznie na poparcie, akceptację i jej kontynuację.
Przewodniczący Zarządu STOART

Konfederacja Polskich Producentów Artystycznych PRODART uważa, że Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury są niezbędne zarówno dla tych, którzy uprawiają zawody artystyczne, jak i dla tych, którzy organizują im pracę. Konfederacja PRODART stara się, aby nasi członkowie – producenci, menedżerowie, właściciele agencji koncertowych i artystycznych byli profesjonalistami rzetelnie współpracującymi z artystami i twórcami. Uważamy, że takie inicjatywy zasługują na poparcie i pomoc.(…)
Jan Greber – aktor filmowy i teatralny, Sekretarz Generalny PRODART

Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce STOMUR popiera inicjatywę i sposób organizowania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademię Dossier. (…) Przekrój społeczny i zawodowy uczestniczących w ww. studiach jest dowodem zainteresowania tym przedsięwzięciem, zarówno czynnych zawodowo artystów jak i menedżerów kultury. Inicjatywa ta zasługuje na poparcie i jej kontynuację (…)
Przewodniczący Zarządu STOMUR

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Estradowego POLEST całym sercem popiera inicjatywę organizowania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy władzom konieczność profesjonalnego kształcenia kadr menedżerskich dla kultury. Każda inicjatywa podejmująca ten temat jest szczególnie cenna i zasługuje ze wszech miar na poparcie i daleko idącą pomoc ze strony administracji państwowej i samorządowej. Życzymy wytrwałości w tych działaniach.
Wiceprezes Zarządu PSE

studia podyplomowe
abs1 abs2